Gedragsregels

Omgangsregels Stichting Survivalrungroep Teteringen voor iedereen

 • Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 • Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  Val de ander niet lastig.
 • Berokken een ander geen schade.
 • Maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Negeer de ander niet.
 • Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens mee.
 • Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag een ander om hulp.
 • Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de vertrouwenscontactpersoon.

Meer informatie is te vinden op de volgende site: https://centrumveiligesport.nl/gedragscodes-voor-sporters

 

Gedragsregels voor trainers en begeleiders bij Stichting Survivalrungroep Teteringen

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleiding, bestaande uit zowel een man als een vrouw, zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • De begeleider zal er op toezien dat er geen alcoholische dranken of drugs worden genuttigd en niet wordt gerookt tijdens training(stages), wedstrijden en reizen. Ditzelfde geldt voor de begeleiding.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Meer informatie is te vinden op de volgende site: https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en- begeleiders

 

Gedragsregels voor bestuurders bij Stichting Survivalrungroep Teteringen

 • Zorgt voor een veilige omgeving.
 • Is dienstbaar, open, zorgvuldig en betrouwbaar.
 • Voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de vereniging en de sport in diskrediet kan worden gebracht.
 • Zet zich actief in om ervoor te zorgen dat alle leden weten welke regels er zijn en zich daar ook aan houden.
 • Neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus.
 • Spant zich in om in zee te gaan met integere vrijwilligers, leveranciers en sponsors

Meer informatie is te vinden op de volgende site: https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-functionarissen- bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters