Vertrouwenspersoon

Stichting Survivalrungroep Teteringen (SST) wil een veilige sportvereniging zijn waar alle sporters, trainers, vrijwilligers en bestuursleden zich thuis voelen. De club wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.

 

Helaas kan dit wel voorkomen. Wat nu als er zoiets plaatsvindt?

Er kunnen situaties voorkomen waarmee je als lid van de vereniging niet graag te koop loopt en situaties die gevoelig kunnen liggen. Sporters kunnen dan naar een trainer stappen. Soms blijkt deze stap toch erg groot te zijn. In een dergelijk uitzonderingsgeval kan een vertrouwenscontactpersoon de helpende hand bieden. De vertrouwenscontactpersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen.

Het bestuur van SST stelt de vertrouwenscontactperso(o)n(en) aan.

De vertrouwenscontactpersoon heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de vereniging en legt intern geen verantwoording af. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.

 

Vertrouwenscontactpersonen:

 • Rick Christianen (lid van SST) Telefoon: 06 13366602
 • Lenie Heijboer-Hoogendoorn (lid Survivalrunbond) Telefoon: 06-12577760

Daarnaast kun je ook altijd terecht bij de NOC*NSF hulplijn, deze is dag en nacht bereikbaar. Het nummer is 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut).

De algemene taak van de vertrouwenscontactpersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag en van mensen die in nauwe relatie tot hem staan. Na een melding bij de vertrouwenscontactpersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning.

Het nemen van maatregelen in de vereniging is overigens een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenscontactpersoon. Alleen met toestemming van de betrokkene kan de vertrouwenscontactpersoon derden binnen SST (bijv. bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding. Zo nodig vindt na het doorspelen van de melding aan de vertrouwenscontactpersoon nog nader overleg plaats. Op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium aan het gesprek tussen de betrokkene en de vertrouwenscontactpersoon deelnemen.

 

Taken vertrouwenscontactpersoon

 • De vertrouwenscontactpersoon is voor sporters, ouders, trainers, vrijwilligers en bestuursleden aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten die te maken hebben met ongewenst gedrag;
 • De vertrouwenscontactpersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
 • De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, adviseert over volgacties, staat bij tijdens gesprekken, bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstantie, onderzoekt indien nodig en registreert, zoekt naar een geschikte oplossing, assisteert bij klachtenprocedures en/of aangiftes en geeft (preventief)
 • De vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
 • De vertrouwenscontactpersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;

De vertrouwenscontactpersoon kan het bestuur van SST in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;

 • De vertrouwenscontactpersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te Onder ongewenst gedag wordt in het algemeen verstaan: elk gedrag van de ander dat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden.
  • Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de
  • Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:
   • het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene,
   • het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten
  • Het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of
  • Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te
  • Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de
  • Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden
  • Negatieve sociale media uitingen